Wybierz kategorię
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Producent
Statystyki
Gości online: 1
Regulamin sklepu.

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako RODO). Respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, informujemy o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma AQUATER.PL Kosińska-Roszczyk Małgorzata z siedzibą w Kwirynowie ul. Sikorskiego 14A, 05-082 Stare Babice. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AQUATER.PL Kosińska-Roszczyk Małgorzata, Kwirynów ul. Sikorskiego 14A, 05-082 Stare Babice lub email:
sklep@aquater.pl

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę dane będą przetwarzane również w celach marketingowych, tj przesyłania informacji o nowościach  i promocjach drogą e-mailową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Zbieramy tylko niezbędne dane do realizacji określonych celów.

3. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja zamówień, marketing naszych produktów i usług, uzasadniony interes administratora, tj. wykazanie prawidłowej realizacji zamówienia, na potrzeby ewentualnych zwrotów i reklamacji.

4. Państwa dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów czyli: firma kurierska, usługi płatnicze, poczta polska. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym.

5. Jako Administrator dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: 
sklep@aquater.plRegulamin sprzedaży w sklepie internetowym aquater.pl


aquater.pl, z siedzibą w Kwirynowie ul. Sikorskiego 14A, prowadzące serwis internetowy aquater.pl, wpisane jest przez Wójta Gminy Stare Babice do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 5088, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano nr NIP 118-119-97-95, posiada w zakresie swojej działalności m.in. sprzedaż towarów i usług przez internet.

Kontakt:

Tel. 607 607 991, mail: sklep@aquater.pl


§ 1
Definicje


 1. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.aquater.pl.

 2. Sprzedawca – pracownik sklepu aquater.pl z siedzibą w Kwirynowie, ul. Sikorskiego 14A (Stare Babice).

 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

 5. Regulamin – niniejszy regulamin.

 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 7. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności armatura sanitarna.

 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające, co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 9. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

  § 2
  Postanowienia ogólne


 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

 4. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy na głównej stronie Sklepu, pocztę e-mail: sklep@aquater.pl , telefonicznie pod numerem 607 607 991 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 i w soboty w godz. 10.00-14.00), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sklepu.

 5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

 6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

 7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.

 8. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena nie zawiera ewentualnych kosztów dostawy.

 9. Sprzedawca dopuszcza możliwość negocjacji cen towarów. Wyniki negocjacji uzależnione są od wielkości i rodzaju złożonego Zamówienia.

 10. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.

 11. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

 12. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego przez podanie e-maila i hasła.

 13. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).


§ 3
Składanie zamówień


 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz.

 2. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Dodaj do koszyka”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Potwierdź zakup”.

 3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

  1. Wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,

  2. w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia - informację e-mail lub telefoniczną, ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży towarów.

 4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu, gdy Zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

 5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

  1. Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tytule proszę podać nazwę zamawianego Towaru i numer Zamówienia),

  2. Gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

  3. Gotówką do rąk pracownika - kierowcy firmy aquater.pl,

  4. Gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu,

 6. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu, powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, określonego zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 7. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji dostawy:

  1. Firmą kurierską,

  2. Odbiór osobisty – w Starych Babicach k. Warszawy (ul. Sikorskiego 14A) po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru towaru z obsługą sklepu.

 8. Informacje o kosztach związanych z dostawą są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu.


§ 4
Realizacja Zamówień


 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

 2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

 3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze osobistym/za pobraniem – po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, (co nastąpi mailem) lub w przypadku Zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.

 4. Warunkiem przyjęcia do realizacji Zamówienia o wartości powyżej trzydziestu tysięcy (30 000) zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony Towar w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 15 % wartości Towaru.

 5. W przypadku Towarów nietypowych, o niskim współczynniku dostępności (tj. o czasie dostępności powyżej dwóch tygodni), sprowadzanych na indywidualne Zamówienie Kupujący może zostać poproszony przez Sprzedawcę o dokonanie przedpłaty za zamówiony Towar w wysokości uzgodnionej z Kupującym, nie większej niż 30 % wartości Towaru.

 6. Przy każdym Towarze podana jest informacja o jego dostępności. Termin przygotowania Zamówienia do wysyłki wynosi średnio od jednego (1) do siedmiu (7) dni, z wyjątkiem Towarów o niskim współczynniku dostępności (termin realizacji dostawy podawany jest wówczas w informacji potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu). W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Przesyłki są dostarczane zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych od wysyłki.

 7. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.

 8. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej.

 9. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub paragon, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

 10. Aktualny status realizacji Zamówienia Kupujący może sprawdzić po skontaktowaniu się poprzez e-mail lub telefonicznie ze Sprzedawcą lub zalogowaniu się na swoje konto na stronie Sklepu (zarejestrowany Kupujący).

 11. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

 12. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Każda paczka wysyłana od nas za pośrednictwem firmy spedycyjnej jest ubezpieczona , ubezpieczenie działa w momecie sporządzenia protokołu szkody w dniu doręczenia w obecności kuriera. Nasze paczki oklejone są znakami ostrzegawczymi " Sprawdź przesyłkę w obecności kuriera " Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.


§ 5
Rękojmia i gwarancja


 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

 3. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail (sklep@aquater.pl lub pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

 4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

 5. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

 6. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

 8. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 9. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 10. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 11. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

 12. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba, że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej. 


§ 6
Odstąpienie od umowy


 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

 7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy, którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 10. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności


 1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Zamówienia.

 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 6. Zapisując się do Newslettera w Sklepie Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego (lub innego użytkownika Sklepu) do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.

 7. Adresy mailowe Kupujących (lub innych użytkowników Sklepu), którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

 8. W każdej chwili Kupujący (lub inny użytkownik Sklepu) ma prawo zrezygnować z Newslettera.

 9. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.


§ 8
Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.aquater.pl (zakładka „Regulamin”).

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

  1. Udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

  2. Przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

  3. Dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu aquater.pl
aquater.pl

ul. Sikorskiego 14A

05-082 Stare Babice


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Ja/My(*) _______________________________________________________________________, niniejszym informuję/informujemy(*) o 

moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*): ________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________


zawartej w wyniku złożenia przeze mnie zamówienia nr _________________________________


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _________________________________________________


Imię i nazwisko konsumenta(-ów) __________________________________________________


Adres konsumenta(-ów) __________________________________________________________


Data__________________________________________________________________________


Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


_________________________                                                          _________________________(*) Niepotrzebne skreślić.Wszelką korespondencję prosimy kierować pod adres:

aquater.pl
Kwirynów,  ul. Sikorskiego 14A
05-082 Stare Babice

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
1047577920
TECHNIKA SANITARNA I GRZEWCZA - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
Aktualna Data: 2023-06-09 09:41
© aquater.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.